GRE

Giới thiệu về Bài thi GRE

Bài thi GRE là một bài kiểm tra tiêu chuẩn hóa được sử dụng để xét tuyển vào các chương trình sau đại học, trường kinh doanh và các tổ chức pháp lý. Đây là một phần thiết yếu trong quá trình nộp đơn dành cho những sinh viên có ước mơ vào giáo dục cao học.

Bài thi GRE thay đổi từ tháng 9 năm 2023: Các cập nhật mới và ảnh hưởng đến thí sinh

Vào ngày 22 tháng 9 năm 2023, ETS (Educational Testing Service) đã thông báo về việc thay đổi đáng kể trong bài thi GRE Tổng quát, gây ra sự chú ý lớn trong cộng đồng thí sinh và tổ chức đào tạo.